• Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (1)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (2)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (3)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (4)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (5)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (6)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (7)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (8)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (9)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (10)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (11)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (12)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (13)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (14)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (15)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (16)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (17)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (18)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (19)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (20)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (21)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (22)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (23)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (24)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (25)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (26)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (27)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (28)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (29)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (30)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (31)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (32)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (33)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (34)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (35)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (36)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (37)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (38)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (39)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (40)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (41)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (42)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (43)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (44)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (45)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (46)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (47)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (48)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (49)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (50)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (51)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (52)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (53)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (54)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (55)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (56)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (57)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (58)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (59)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (60)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (61)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (62)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (63)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (64)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (65)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (66)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (67)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (68)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (69)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (70)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (71)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (72)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (73)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (74)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (75)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (76)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (77)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (78)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (79)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (80)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (81)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (82)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (83)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (84)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (85)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (86)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (87)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (88)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (89)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (90)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (91)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (92)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (93)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (94)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (95)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (96)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (97)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (98)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (99)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (100)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (101)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (102)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (103)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (104)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (105)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (106)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (107)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (108)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (109)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (110)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (111)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (112)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (113)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (114)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (115)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (116)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (117)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (118)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (119)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (120)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (121)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (122)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (123)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (124)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (125)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (126)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (127)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (128)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (129)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (130)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (131)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (132)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (133)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (134)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (135)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (136)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (137)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (138)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (139)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (140)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (141)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (142)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (143)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (144)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (145)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (146)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (147)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (148)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (149)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (150)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (151)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (152)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (153)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (154)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (155)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (156)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (157)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (158)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (159)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (160)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (161)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (162)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (163)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (164)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (165)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (166)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (167)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (168)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (169)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (170)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (171)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (172)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (173)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (174)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (175)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (176)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (177)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (178)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (179)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (180)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (181)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (182)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (183)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (184)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (185)
 • Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (186)
Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017) - Berlin (1)

Hotel Am Schloss Koepenick Berlin by Golden Tulip (21.09.2017 - 29.09.2017)

Produsul nu mai face parte din catalog
Verifica stoc pe Veltravel.ro
Descriere

Property Location
With a stay at Best Western Hotel am Schloss Koepenick in Berlin (Treptow-Koepenick), you'll be minutes from Kopenick Palace and close to Stadion An der Alten Forsterei. This 4-star hotel is within close proximity of FEZ Berlin and Kindl-Buhne Wuhlheide.

Rooms
Make yourself at home in one of the 107 guestrooms. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Bathrooms have bathtubs or showers and hair dryers. Conveniences include safes and desks, as well as phones with free local calls.

Rec, Spa, Premium Amenities
Be sure to enjoy recreational amenities including a sauna and bicycles to rent. This hotel also features complimentary wireless Internet access and a picnic area.

Dining
Satisfy your appetite at the hotel's restaurant, which serves lunch and dinner, or stay in and take advantage of room service (during limited hours). Quench your thirst with your favorite drink at a bar/lounge.

Business, Other Amenities
Featured amenities include dry cleaning/laundry services, a 24-hour front desk, and multilingual staff. A train station pick-up service is available for a surcharge.


National Rating
Hotelstars Union assigns an official star rating for properties in Germany. This property is rated 4 stars.

Know Before You Go

 • This property offers transfers from the airport and train station (surcharges may apply). Guests must contact the property with arrival details before travel, using the contact information on the booking confirmation.
 • One child 12 years old or younger stays free when occupying the parent or guardian's room, using existing bedding.
 • The property has connecting/adjoining rooms, which are subject to availability and can be requested by contacting the property using the number on the booking confirmation.

Fees

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

 • Breakfast fee: EUR 13,50 per person (approximately)
 • Self parking fee: EUR 8 per day
 • Rollaway beds are available for an additional fee

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.


Be sure to enjoy recreational amenities including a sauna and bicycles to rent. This hotel also features complimentary wireless Internet access and a picnic area.
Featured amenities include dry cleaning/laundry services, a 24-hour front desk, and multilingual staff. A train station pick-up service is available for a surcharge.

Property Location
With a stay at Best Western Hotel am Schloss Koepenick in Berlin (Treptow-Koepenick), you'll be minutes from Kopenick Palace and close to Stadion An der Alten Forsterei. This 4-star hotel is within close proximity of FEZ Berlin and Kindl-Buhne Wuhlheide.

Rooms
Make yourself at home in one of the 107 guestrooms. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Bathrooms have bathtubs or showers and hair dryers. Conveniences include safes and desks, as well as phones with free local calls.

Rec, Spa, Premium Amenities
Be sure to enjoy recreational amenities including a sauna and bicycles to rent. This hotel also features complimentary wireless Internet access and a picnic area.

Dining
Satisfy your appetite at the hotel's restaurant, which serves lunch and dinner, or stay in and take advantage of room service (during limited hours). Quench your thirst with your favorite drink at a bar/lounge.

Business, Other Amenities
Featured amenities include dry cleaning/laundry services, a 24-hour front desk, and multilingual staff. A train station pick-up service is available for a surcharge.


With a stay at Best Western Hotel am Schloss Koepenick in Berlin (Treptow-Koepenick), you'll be minutes from Kopenick Palace and close to Stadion An der Alten Forsterei. This 4-star hotel is within close proximity of FEZ Berlin and Kindl-Buhne Wuhlheide.
Hotelstars Union assigns an official star rating for properties in Germany. This property is rated 4 stars.
Make yourself at home in one of the 107 guestrooms. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Bathrooms have bathtubs or showers and hair dryers. Conveniences include safes and desks, as well as phones with free local calls.
The recreational activities listed below are available either on site or nearby; fees may apply.
Policies and Fees

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

 • Breakfast fee: EUR 13,50 per person (approximately)
 • Self parking fee: EUR 8 per day
 • Rollaway beds are available for an additional fee

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.


1 double bed
161-sq-foot (15-sq-meter) room with city views

Entertainment - Free WiFi and satellite channels
Food & Drink - Coffee/tea maker and room service
Bathroom - Private bathroom, a hair dryer, and a bathtub or shower
Practical - Free local calls, safe, and iron/ironing board; free cribs/infant beds available on request
Comfort - Daily housekeeping
Need to Know - No rollaway/extra beds available
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability

Vezi descriere

Review-uri ( Review-uri)

Acest produs nu are review-uri

Fii primul care scrie un review

Detii sau ai utilizat produsul?

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga un review