• Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (1)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (2)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (3)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (4)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (5)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (6)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (7)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (8)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (9)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (10)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (11)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (12)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (13)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (14)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (15)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (16)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (17)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (18)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (19)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (20)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (21)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (22)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (23)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (24)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (25)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (26)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (27)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (28)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (29)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (30)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (31)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (32)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (33)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (34)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (35)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (36)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (37)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (38)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (39)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (40)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (41)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (42)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (43)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (44)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (45)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (46)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (47)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (48)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (49)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (50)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (51)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (52)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (53)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (54)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (55)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (56)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (57)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (58)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (59)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (60)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (61)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (62)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (63)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (64)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (65)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (66)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (67)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (68)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (69)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (70)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (71)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (72)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (73)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (74)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (75)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (76)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (77)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (78)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (79)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (80)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (81)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (82)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (83)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (84)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (85)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (86)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (87)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (88)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (89)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (90)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (91)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (92)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (93)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (94)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (95)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (96)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (97)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (98)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (99)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (100)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (101)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (102)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (103)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (104)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (105)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (106)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (107)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (108)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (109)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (110)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (111)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (112)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (113)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (114)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (115)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (116)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (117)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (118)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (119)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (120)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (121)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (122)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (123)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (124)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (125)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (126)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (127)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (128)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (129)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (130)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (131)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (132)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (133)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (134)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (135)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (136)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (137)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (138)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (139)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (140)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (141)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (142)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (143)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (144)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (145)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (146)
 • Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (147)
Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017) - Antalya (1)

Porto Bello Hotel Resort & Spa (21.07.2017 - 28.07.2017)

Produsul nu mai face parte din catalog
Descriere

Property Location
When you stay at Porto Bello Hotel Resort & Spa in Antalya, you'll be on the Strip and close to Antalya Trade Port and Antalya Aquarium. This 5-star hotel is within close proximity of Sarısu Kadınlar Plajı and Minicity.

Rooms
Make yourself at home in one of the 346 guestrooms featuring minibars and LCD televisions. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms with bathtubs feature complimentary toiletries and hair dryers.

Rec, Spa, Premium Amenities
Relax at the full-service spa, where you can enjoy massages, body treatments, and facials. You can soak up the sun at the private beach or enjoy other recreational amenities including a nightclub and outdoor tennis courts. Additional features include complimentary wireless Internet access, an arcade/game room, and gift shops/newsstands.

Dining
All-inclusive rates are available at this hotel. Meals and beverages at onsite dining establishments are included in all-inclusive rates. Charges may be applied for dining at some restaurants, special dinners and dishes, some beverages, and other amenities.

Grab a bite to eat at the hotel's restaurant, which features a bar and a garden view. You can also stay in and take advantage of 24-hour room service. Relax with a refreshing drink at a beach bar, a poolside bar, or one of 4 bars/lounges. A complimentary hot/cold buffet breakfast is served daily.

Business, Other Amenities
Featured amenities include a computer station, express check-in, and express check-out. This hotel has 8 meeting rooms available for events. A roundtrip airport shuttle is provided for a surcharge (available on request), and free valet parking is available onsite.


Know Before You Go

 • This property offers transfers from the airport (surcharges may apply). Guests must contact the property with arrival details before travel, using the contact information on the booking confirmation.
 • Reservations are required for massage services and spa treatments. Reservations can be made by contacting the hotel prior to arrival, using the contact information on the booking confirmation.
 • Only registered guests are allowed in the guestrooms.
 • The property has connecting/adjoining rooms, which are subject to availability and can be requested by contacting the property using the number on the booking confirmation.
 • No pets and no service animals are allowed at this property.

Fees

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

 • Airport shuttle fee: TRY 250 per vehicle (one way)

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.

Mandatory Fees and Taxes

You'll be asked to pay the following charges at the hotel:

 • New Year's Day (1 January) Gala Dinner per adult: TRY 250.00
 • New Year's Day (1 January) Gala Dinner per child: TRY 75 (from 6 to 12 years old)

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.


Relax at the full-service spa, where you can enjoy massages, body treatments, and facials. You can soak up the sun at the private beach or enjoy other recreational amenities including a nightclub and outdoor tennis courts. Additional features include complimentary wireless Internet access, an arcade/game room, and gift shops/newsstands.
Featured amenities include a computer station, express check-in, and express check-out. This hotel has 8 meeting rooms available for events. A roundtrip airport shuttle is provided for a surcharge (available on request), and free valet parking is available onsite.

Property Location
When you stay at Porto Bello Hotel Resort & Spa in Antalya, you'll be on the Strip and close to Antalya Trade Port and Antalya Aquarium. This 5-star hotel is within close proximity of Sarısu Kadınlar Plajı and Minicity.

Rooms
Make yourself at home in one of the 346 guestrooms featuring minibars and LCD televisions. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms with bathtubs feature complimentary toiletries and hair dryers.

Rec, Spa, Premium Amenities
Relax at the full-service spa, where you can enjoy massages, body treatments, and facials. You can soak up the sun at the private beach or enjoy other recreational amenities including a nightclub and outdoor tennis courts. Additional features include complimentary wireless Internet access, an arcade/game room, and gift shops/newsstands.

Dining
All-inclusive rates are available at this hotel. Meals and beverages at onsite dining establishments are included in all-inclusive rates. Charges may be applied for dining at some restaurants, special dinners and dishes, some beverages, and other amenities.

Grab a bite to eat at the hotel's restaurant, which features a bar and a garden view. You can also stay in and take advantage of 24-hour room service. Relax with a refreshing drink at a beach bar, a poolside bar, or one of 4 bars/lounges. A complimentary hot/cold buffet breakfast is served daily.

Business, Other Amenities
Featured amenities include a computer station, express check-in, and express check-out. This hotel has 8 meeting rooms available for events. A roundtrip airport shuttle is provided for a surcharge (available on request), and free valet parking is available onsite.


When you stay at Porto Bello Hotel Resort & Spa in Antalya, you'll be on the Strip and close to Antalya Trade Port and Antalya Aquarium. This 5-star hotel is within close proximity of Sarısu Kadınlar Plajı and Minicity.

You'll be asked to pay the following charges at the hotel:

 • New Year's Day (1 January) Gala Dinner per adult: TRY 250.00
 • New Year's Day (1 January) Gala Dinner per child: TRY 75 (from 6 to 12 years old)

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.


Make yourself at home in one of the 346 guestrooms featuring minibars and LCD televisions. Rooms have private balconies. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms with bathtubs feature complimentary toiletries and hair dryers.
Outdoor tennis courts and a health club are featured at the hotel. An indoor pool, an outdoor pool, and a children's pool are on site. Other recreational amenities include a waterslide and a fitness center.

The recreational activities listed below are available either on site or nearby; fees may apply.


Guests can pamper themselves with a trip to the onsite spa, which has 6 treatment rooms. Services include hot stone massages, Thai massages, massages, and facials. The spa is equipped with a sauna, a spa tub, and Turkish bath/hammam. A variety of treatment therapies are provided, including aromatherapy and Ayurvedic.
Policies and Fees

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

 • Airport shuttle fee: TRY 250 per vehicle (one way)

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.


1 double bed or 2 beds
237-sq-foot (22-sq-meter) room, balcony with beach and city views

Entertainment - Free WiFi, LCD TV with satellite channels
Food & Drink - 24-hour room service, minibar, and free bottled water
Sleep - Turndown service
Bathroom - Private bathroom, bathtub, free toiletries, and a hair dryer
Practical - Phone, safe, and free newspaper; cribs/infant beds available on request
Comfort - Daily housekeeping and climate control
Connecting/adjoining rooms can be requested, subject to availability

Vezi descriere

Review-uri ( Review-uri)

Acest produs nu are review-uri

Fii primul care scrie un review

Detii sau ai utilizat produsul?

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga un review